Skip to main content

Algemene voorwaarden stalling

algemene voorwaarden caravan Komfort

 1. Definities
  1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
  2. Caravan Comfort: Caravan Comfort B.V., een rechtspersoon opgericht naar Nederlands recht ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63356813.
  3. Bewaargever: de natuurlijk- of rechtspersoon die een Stallingsovereenkomst met Caravan Comfort aangaat voor het stallen van zijn of haar Object.
  4. Jaarstallingovereenkomst: de Stallingsovereenkomst tussen de Bewaargever en Caravan Comfort voor het stallen van het Object van de Bewaargever in de Stallingsruimte voor tenminste één jaar. De termijn van één jaar begint te lopen vanaf het moment van opmaken van de Stallingsovereenkomst per 1e van de maand.
  5. Object: het object dat Bewaargever wil laten stallen bij Caravan Comfort.
  6. Stallingsovereenkomst: de bewaarnemingsovereenkomst in de zin van artikel 7:600 Burgerlijk Wetboek tussen Bewaargever en Caravan Comfort voor het stallen van het Object van Bewaargever bij Caravan Comfort.
  7. Stallingsruimte: de ruimte op het Terrein van Caravan Comfort waar het Object van de Bewaargever wordt geplaatst.
  8. Terrein: het terrein van Caravan Comfort waar de Stallingsruimte zich bevindt o.a op het adres Horstweg 9, 7115 AC te Winterswijk.
  9. Winterstallingsovereenkomst: de Stallingsovereenkomst met een looptijd van 1 oktober tot en met 31 maart indien plaatsen vrij zijn.
  10. Winterperiode: de periode van 1 november tot en met de laatste dag van februari.

 

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes gedaan door Caravan Comfort aan Bewaargever en alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, tussen Caravan Comfort en Bewaargever.
  2. Een overeenkomst tussen Caravan Comfort en Bewaargever komt tot stand door het ondertekenen van de Stallingsovereenkomst door Bewaargever en Caravan Comfort.
  3. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

 

 1. Betalingen
  1. Facturen van Caravan Comfort dienen door Bewaargever binnen 8 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
  2. Indien Bewaargever niet tijdig betaalt, is Caravan Comfort gerechtigd het Object buiten de Stallingsruimte te plaatsen en te verzegelen.
  3. Caravan Comfort heeft het recht het Object onder zich te houden en afgifte op te schorten totdat Bewaargever al zijn verplichtingen jegens Caravan Comfort heeft voldaan. Indien hierdoor de stallingsperiode wordt overschreden, zal een nieuwe periode belast worden en het te vorderen bedrag hiermee worden verhoogd.
  4. Caravan Comfort factureert bij een Jaarstallingsovereenkomst direct een periode van 12 maanden of de werkelijke weken van het kalenderjaar. Een Jaarstallingsovereenkomst dient vooruit te worden betaald.
  5. Een Bewaargever die als consument is aan te merken en die niet tijdig betaalt, treedt in verzuim nadat Caravan Comfort hem in gebreke heeft gesteld en een termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. Caravan Comfort heeft in dat geval recht op het gehele verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente en administratiekosten à € 75,- excl. btw. Eventueel nog te berekenen termijnen zijn direct opeisbaar.
  6. Indien de Bewaargever, niet consument, niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Caravan Comfort zonder enige ingebrekestelling het recht Bewaargever voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 8% vanaf de vervaldatum van de factuur in rekening te brengen. Daarnaast brengt Caravan Comfort ook administratiekosten à € 75,- excl. btw in rekening bij het niet tijdig betalen van de factuur. Eventuele nog te berekenen termijnen zijn per direct opeisbaar.
  7. Caravan Comfort heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen in het geval de Stallingsovereenkomst is gesloten met een (rechts)persoon die niet is aan te merken als een consument. De Bewaargever wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
  8. Caravan Comfort heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen na drie maanden na het sluiten van een Stallingsovereenkomst met een Bewaargever die is aan te merken als een consument en stelt de Bewaargever hiervan schriftelijk op de hoogte. Indien Caravan Comfort de tarieven binnen drie maanden na het sluiten van de Stallingsovereenkomst verhoogd, dan heeft de Bewaargever die is aan te merken als een consument het recht de Stallingsovereenkomst te ontbinden.
  9. Alle kosten die Caravan Comfort moet maken in verband met het verhalen van haar vordering op Bewaargever kunnen worden verhaald op Bewaargever.
  10. Indien het gestalde Object wordt vervangen door een kleiner Object, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling.
  11. Indien de Bewaargever tijdens de Stallingsovereenkomst een ander Object wil stallen dan het oorspronkelijke Object worden er administratiekosten à € 25,- excl. btw in rekening gebracht.
  12. Een gedane aanbetaling door Bewaargever voor een reservering van de Stallingsruimte zal bij annulering van de Stallingsovereenkomst niet worden gecrediteerd.

 

 1. Ophalen Object
  1. Caravan Comfort is enkel open op afspraak. Indien Bewaargever het Object wenst op te halen uit de Stallingsruimte of te brengen naar de Stallingsruimte, dient Bewaargever dit tenminste drie (3) dagen van tevoren online te melden via de online software van Caravan Comfort (te vinden via: 1stalling.nl/login/75). Melding kan enkel geschieden via de online software en nadrukkelijk niet via voicemail, sms- of WhatsApp berichten.
  2. Gedurende de Winterperiode is het enkel mogelijk voor Bewaargevers met een Jaarstallingsovereenkomst om hun Object op te halen. Indien een Bewaargever met een Jaarstallingsplek het Object wil ophalen in de Winterperiode, dient dit vooraf uiterlijk in de maand september van het betreffende jaar te worden vermeld.
  3. De ophaaldata in maart dient in overleg met Caravan Comfort te geschieden. Indien Bewaargever begin maart al over het Object wil beschikken, dient Bewaargever dit vooraf uiterlijk in september aan Caravan Comfort te melden.
  4. Gedurende de Winterperiode is het voor een Bewaargever niet mogelijk om spullen uit het Object te halen
  5. Ook is het niet mogelijk de laatste 2 weken van oktober op te halen als dit niet in september is gemeld.

 

 1. Opzegging Stallingsovereenkomst
  1. De Stallingsovereenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden. De Stallingsovereenkomst kan alleen tegen het einde van de overeengekomen termijn worden opgezegd of zoveel eerder Bewaargever aangeeft. Bij gebreke daarvan wordt de Stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingsperiode. Bewaargever heeft geen recht op restitutie.
  2. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
  3. Een opzegging kan slechts schriftelijk worden gedaan via het sturen van een e-mail naar info@caravancomfort.nl of te melden via de online software van Caravan Comfort op https://1stalling.nl/login/75 .

 

 1. Het stallen / de Stallingsruimte
  1. Bewaargever dient het Object ter stalling aan te bieden op het Terrein.
  2. Het is de Bewaargever niet toegestaan zonder toezicht en toestemming van Caravan Comfort het Object in of uit de Stallingsruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de Stallingsruimte. Caravan Comfort draagt zorg voor de stalling.
  3. Het is de Bewaargever niet toegestaan de Stallingsplaats aan derde al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
  4. Het is de Bewaargever tijdens de stalling verboden om gas(flessen), olie- of benzine(reservoirs) of andere gevaarlijke, met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieuonvriendelijke stoffen of zaken, dan wel stoffen of zaken die aan bederf onderhevig zijn, in, op of aan het gestalde object aanwezig te hebben. Bewaargever is verplicht Caravan Comfort of diens gemachtigde toegang tot het Object te verschaffen teneinde nakoming van de hiervoor bedoelde veiligheidsvoorschriften te controleren.
  5. Het is de Bewaargever niet toegestaan het Object immobiel te maken.
  6. Het is verboden om in de Stallingsruimte te roken.
  7. Het is verboden in de Stallingsruimte onderhoudswerkzaamheden aan het Object te verrichten.
  8. Bij het stallen van een Camper, of auto dient Bewaargever een set reservesleutels van het Object aan Caravan Comfort te overhandigen, zodat, indien nodig, het Object verplaatst kan worden door Caravan Comfort. De sleutels zullen bewaard worden in een daarvoor speciale sleutel kluis.
  9. Het is Bewaargever verboden zich zonder toestemming van Caravan Comfort in de Stallingsruimte of op het Terrein te bevinden.
  10. De Stallingsruimte wordt niet verwarmd.
  11. Objecten dienen door de Bewaargever gebracht en opgehaald te worden. Caravan Comfort geeft het Object niet mee aan anderen dan de Bewaargever, tenzij Bewaargever hiertoe toestemming heeft verleend.
  12. De rechten die worden ontleend aan de Stallingsovereenkomst zijn door Bewaargever niet overdraagbaar op een derde.

 

 1. Aansprakelijkheid
  1. De Bewaargever is verplicht de ter stalling aangeboden object WA of Casco te verzekeren tegen diefstal, schade door storm, brand, sneeuwdruk of enige andere calamiteit. Objecten gestald bij Caravan Comfort zijn niet door Caravan Comfort verzekerd.
  2. De Bewaargever is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hem zelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
  3. Caravan Comfort is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan het Object in welke vorm dan ook, ten gevolge van onder meer schade aan de gebouwen waarbinnen zich de Stallingsruimte bevindt door storm, brand, sneeuwdruk of enig ander calamiteit, alsmede voor diefstal, inbraak, vermissing of enige andere gebeurtenis.
  4. De Bewaargever verklaart zich akkoord dat het stallen van het Object geschiedt voor-eigen risico.
  5. Het betreden van de Stallingsruimte of het Terrein geschiedt op eigen risico.
  6. Objecten die op verzoek van Bewaargever buiten de stallingsruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de Bewaargever.
  7. Caravan Comfort is niet aansprakelijk voor schade aan het Object die wordt ontdekt nadat Bewaargever het Terrein heeft verlaten met het Object. Bewaargever draagt er zorg voor om bij het ophalen van het Object het Object te controleren op eventuele schade en Caravan Comfort hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen.
  8. Voor eventuele schade die voortvloeit doordat Bewaargever zich niet houdt aan artikel 4 is de Bewaargever aansprakelijk. Bewaargever is ook aansprakelijk voor eventuele bodemverontreiniging ten gevolge van niet nakoming van artikel 6.4.

 

 1. Geschillen en toepasselijk recht
  1. Op de Stallingsovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter bij de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.

 

 1. Overgangsbepaling
  1. Deze stallingsvoorwaarden treden in werking op 20 september 2022.
Alles OK

Veilig en comfortabel op reis!

Bent u klaar voor de vakantie?.

Print Friendly, PDF & Email

Comfort

Veiligheid

Service